سفيدرود:::::

وسعت حوضه ي آبريز اين رود معادل 56200 كيلومتر مربع مي باشد و پر آب ترين رودخانه گيلان است كه مي توان گفت سهمي از گيلان حاصل خيز را سفيدرود به مردم اين استان هديه كرده است. شاخه ي اصلي اين رود قزل اوزن نام دارد كه از كوه هاي چهل چشمه1 در كردستان سرچشمه گرفته و در مسير خود بخشي از آب هاي آذربايجان و زنجان را زه كشي و در منجيل به شعبه ديگري به نام شاهرود كه از ارتفاعات طالقان و الموت استان قزوين سرچشمه مي گيرد مي پيوندد و از آن پس به سوي گيلان سفيدرود خوانده مي شود. رژيم آبي اين رود مبتني بر برف و باران است .بخش وسيعي از سرچشمه ي آن در محدوده ي كوهستاني با ارتفاعي بالاتر از 1500 متر و زمستاني سرد قرار گرفته است . بارش برف زمستاني در سرچشمه ي اين رود نقش مهمي درآب دهي بهاره ي اين رود دارد .  بالاترين ميانگين آب دهي ماهانه ي سفيدرود در ايستگاه آستانه ي اشرفيه برابر با 8/233 متر مكعب در ثانيه در ارديبهشت ماه است و ميانگين ساليانه آب دهي اين رود در همين ايستگاه 4/124 متر مكعب در ثانيه برآورد شده است.

وسعت زياد جلگه در اين قسمت و هم چنين حجم بالاي آب ورودي از طريق اين رود مي تواند از يك طرف در تبيين نقش اصلي سفيدرود در شكل گيري متراكم ترين هسته هاي جمعيتي و هم چنين فعاليت هاي كشاورزي و صنعتي در اين محدوده به ما كمك كند و از طرفي ديگر اجراي اغلب طرح هاي عمراني -  آبياري مدرن گيلان را در امتداد اين رود توجيه كند . حيات طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي گيلان به ميزان زيادي به سفيدرود و رودهاي فرعي ديگري كه ازمحدوده ي رودبار تا امام زاده هاشم به آن وارد مي شوند وابسته است به طوري كه از گذشته هاي دور يعني قبل از اجراي طرح هاي عمراني - آبياري بر روي اين رود در سال  1334، آب مورد نياز واحدهاي كشاورزي و صنعتي گيلان را تامين مي كرده است و در حال حاضر هم بيش تر از گذشته و در محدوده اي وسيع تر به نقش آفريني در اين بخش ها مي پردازد.

 

 بستر فعاليت براي كشاورزي و سكونت گاه هاي شهري و روستايي را رسو بات آبرفتي اين رود فراهم ساخته است . وجود آب زياد رود و انواع مواد معلق و هم چنين لارو موجودات در آن ضمن تامين مواد غذايي ماهي ها، زمينه ي رفت و آمد آنها به رودخانه و دريا را فراهم كرده و محل مناسبي را براي تخم ريزي ماهيان و حفاظت تخم آنها در مقابل قارچ هاي انگلي مهيا مي سازد.اين امر از يك طرف موجب ازدياد منابع دريايي و از طرفي ديگر سبب شكل گيري فعاليت هاي جانبي مانند صيادي و ساخت انواع وسايل سنتي صيد و تامين بخشي از پروتئين مورد نياز گروه هاي انساني اطراف رودخانه مي شود .

با توجه به غناي آب منطقه (11945000000متر مكعب حجم آب هاي سطحي و زير زميني گيلان ) و ضرورت  بهره گيري مطلوب و عقلاني از آن تاسيسات متعددي در سطح استان طراحي و بعضي از آن ها اجرا شده اند ، از جمله :

سد مخزني سفيد رود (شكل 2 ) ، هفت سد انحرافي ، حفر 15710حلقه چاه عميق و نيمه عميق و احداث كانال آبرساني به طول  4/1724 كيلومتر . آب حاصل از اجراي طرح هاي فوق ضمن تامين آب مورد نياز 172852 هكتار از اراضي آبي استان ، آب مصرفي ساير بخش ها از قبيل مصارف خانگي ، شرب و صنايع را در اختيار مي گذارد .

 

 

سد مخزني سفيد رود در منجيل كه ارتفاع سد تا كف رود 92 متر و با طول تاج 425 متر، بزرگترين طرح آبياري استان مي باشد